Leveringsvoorwaarden en garantie bepalingen.

Leveringsvoorwaarden

Voor ons zijn tevreden klanten erg belangrijk en staat goed advies en service hoog in het vaandel. Ook buiten de garantietermijn zullen we er alles aan doen om eventuele defecten voor u op te lossen tegen zo laag mogelijke kosten. Om te zorgen dat de wederzijdse verwachtingen overeenkomen zijn er een aantal regels opgesteld die voor iedere overeenkomst gelden. Mochten er onduidelijkheden zijn of als u klachten heeft kunt u bellen met  085 8771568 of schriftelijk contact met ons opnemen. Wij zullen uw klacht serieus behandelen en zoeken naar een goede oplossing.

Let op: DC Designbeton is uitsluitend producent, speciale verwerkers                       (applicatiebedrijven) voeren voor eigen rekening en risico de werkzaamheden uit.

Leveringsvoorwaarden:

Begrippen
DC Designbeton B.V. zal in het navolgende worden aangeduid als de leverancier.

Onder opdrachtgever c.q. koper wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon, waarmee een overeenkomst is gesloten betreffende het leveren van producten of diensten door de leverancier, zoals in de Leveringsvoorwaarden bedoeld. In het navolgende zal de opdrachtgever worden aangeduid als wederpartij.

Artikel 1: Toepasbaarheid

1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgebrachte aanbiedingen, leveringen en diensten van de leverancier en maken deel uit van de tussen leverancier en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst
2. De leverancier is gerechtigd de voorwaarden te wijzigen. Indien de wederpartij zich niet kan verenigen met de wijzigingen, dient hij dit schriftelijk binnen veertien dagen na invoering van de wijzigingen aan leverancier te melden. Bij gebreke daarvan gelden de gewijzigde voorwaarden.
3. Bijzondere bepalingen die van deze voorwaarden afwijken, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Algemene voorwaarden van wederpartij zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van onze voorwaarden tussen partijen van toepassing zullen zijn.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst

1. Een overeenkomst tussen leverancier en wederpartij voor het leveren van goederen en/of het verrichten van diensten komt tot stand wanneer de betreffende opdracht door leverancier schriftelijk of mondeling is ontvangen en zal schriftelijk door leverancier worden bevestigd.
2. De door leverancier aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en zo veel mogelijk waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven.

Artikel 3: Prijzen

1. De prijzen op de website worden vermeld in Euro’s en exclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Onvoorziene prijsverhogingen na totstandkoming van de overeenkomst, doch vóór de levering, kunnen door leverancier worden doorberekend.
3. Leverancier is gerechtigd om aan de wederpartij in gedeelten te leveren. Deelleveringen kunnen afzonderlijk aan de wederpartij worden gefactureerd.

Artikel 4: Uitvoering en levering

1. De leverancier streeft ernaar de goederen te leveren binnen 48 uur na ontvangst van de bestelling, mits de bestelling vóór 15.00 uur is geplaatst en de goederen voorradig zijn. In geval van aangevraagde diensten zal de leverancier in overleg met de wederpartij een afspraak plannen en de wederpartij zal er voor zorgen op de afgesproken plaats aanwezig te zijn. Bij niet nakomen van de afspraak kunnen er kosten in rekening worden gebracht. De leverancier zal de wederpartij berichten indien voornoemde levertijden zullen worden overschreden. Overschrijding van de levertijden door de leverancier geeft aan de wederpartij nimmer het recht op schadevergoeding noch het recht de overeenkomst met de leverancier te ontbinden dan wel nakoming of afname te weigeren.
2. Indien er sprake is van een tijdelijke geldigheidsduur van de aangeboden goederen en/of diensten c.q. de prijs waartegen de goederen en/of diensten worden aangeboden, wordt deze beperking door de leverancier duidelijk vermeld.
3. De leverancier zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van goederen en/of aangevraagde diensten.
4. De leverancier zal zich ervoor inspannen dat de goederen en/of diensten, behoudens de door de fabrikanten doorgevoerde wijzigingen in de samenstelling en/of assortiment van de aangeboden goederen, voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met de op datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
5. Als plaats van levering geldt het adres van de wederpartij dat het laatst aan leverancier is kenbaar gemaakt, tenzij vooraf anders is overeengekomen. Per zending kan door de wederpartij slecht één leveradres worden opgegeven tenzij anders overeengekomen.
6. Bij een onjuist leveradres kunnen er kosten in rekening worden gebracht en zal er door de leverancier een nieuwe afspraak worden gemaakt.

Artikel 5: Transport

1. Het risico van beschadiging en/of vermissing van goederen berust tot het moment van aflevering bij de leverancier. Na acceptatie door de wederpartij, neemt deze dit over, zoals wettelijk is vastgelegd.

Artikel 6: Aanbiedingen en overeenkomsten

1. Kennelijke vergissingen in de aanbieding van de leverancier binden deze niet.
2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en zijn 30 dagen geldig.
3. Een bestaande overeenkomst kan slechts gewijzigd worden met wederzijdse instemming van leverancier en wederpartij.
4. Totstandkoming, wijziging of annulering van een overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk geschieden.

Artikel 7: Betaling

1. De betaling door de wederpartij dient binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan op de bankrekening van de leverancier. Elke factuur wordt als een aparte vordering beschouwd. Na verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij in verzuim, zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf het moment waarop het verzuim intreedt kan de leverancier de wettelijke interest van de wederpartij vorderen.
2. Eventuele incassokosten, die gemaakt moeten worden na het verstrijken van de betalingstermijn, zijn voor rekening van de wederpartij. Zowel de binnen- als buitengerechtelijke kosten kunnen op wederpartij verhaald worden.
3. In de overeenkomst wordt bepaald of de betaling ineens geschiedt dan wel in termijnen zal worden voldaan. (in bepaalde gevallen zal een hogere aanbetaling worden verlangd dan vermeld in artikel 7.1)
4. De leverancier verlangt bij volledige service verlening (levering en installatie) dat een deel van de overeenkomst som vooruit wordt betaald. (Bepaald in artikel 7.1, of aangepast in de overeenkomst.) evt. worden aan afnemer goederen aangeleverd ter grootte van het aanbetaalde bedrag, deze goederen moeten worden opgeslagen voor rekening en risico van afnemer.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door de leverancier geleverde goederen blijven eigendom van de leverancier tot aan het moment van betaling door de wederpartij van al hetgeen de wederpartij met inbegrip van rente en kosten aan leverancier is verschuldigd ter zake de geleverde goederen. Het is de wederpartij verboden te beschikken over de goederen die, krachtens het eigendoms voorbehoud, eigendom van leverancier zijn. In het kader van de normale bedrijfsuitvoering is de wederpartij wel gerechtigd de goederen conform hun bestemming aan derden te verkopen.
2. Indien de wederpartij zijn betalingsverplichtingen niet of niet behoorlijk nakomt, dan wel uit handelingen van de wederpartij anderszins blijkt dat de wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen jegens leverancier niet kan of zal voldoen, is de wederpartij verplicht de aan leverancier op grond van het vorige lid toebehorende zaken op eerste mondeling of schriftelijk verzoek aan leverancier terug te geven.

Artikel 9: Garantiebepalingen

  1. Uitgangspunt is dat leverancier bij problemen de wederpartij zo ver mogelijk tegemoet komt.
  2. In normale gebruiks omstandigheden mag u er vanuit gaan dat de door leverancier geleverde afwerking tenminste 5 jaar meegaat zonder problemen of gebreken, kleurverandering is een normaal verschijnsel en valt dan ook buiten de garantie aansprakelijkheid.
    2. De garantie op de geleverde diensten van Decocement Int. bedraagt 60 maanden. Waarbij de eerste 12 maanden, geen reiskosten worden berekend.
  3. Elke garantie aanspraak zal op redelijkheid worden beoordeeld, uitdrukkelijk uitgesloten zijn defecten en problemen ontstaan door oneigenlijk of foutief gebruik (bijv. het reinigen met agressieve middelen zoals zuren en bijv. Antikal) Zetscheuren of beweging in wanden en vloeren valt niet binnen de garantie, omdat dit eigenschappen zijn die het geleverde product niet zijn aan te rekenen.
  4. Ten alle tijde zal worden gestreefd naar een zo soepel mogelijke afwerking van evt. schade of tekortkomingen, het is aan afnemer, de mogelijkheid tot ontstaan van schade zoveel mogelijk te beperken.
  5. Afnemer dient te zorgen voor een zo goed mogelijke werkomstandigheid voor leverancier, hijsmiddelen (indien nodig) zijn voor rekening en verantwoording van afnemer, tijdens uitvoering van de werkzaamheden dient afnemer zorg te dragen voor voldoende warmte voor het uitvoeren van de werkzaamheden (minimaal 15 graden Celsius) elektra met voldoende vermogen en een vrije en onbelemmerde toegang tot het werk. Voor aanvang van de werkzaamheden worden een aantal zaken door leverancier gecontroleerd, alvorens met de werkzaamheden aan te vangen.
  1. vochtmeting; boven 8% (op meet apparatuur DC Designbeton B.V.) kan niet worden aangevangen met de werkzaamheden)
  2. Ruimte toegankelijkheid en staat van vloeren/cq wanden: verontreinigde of beschadigde wanden of vloeren kunnen niet worden afgewerkt (behalve wanneer dit een bekend deel van de overeenkomst is/was)
  3. Reinheid van de ruimte, bij vervuilde ruimtes kan niet worden aangevangen met de werkzaamheden.

Artikel 10: Overmacht

1. Overmacht is een omstandigheid die de uitvoering van de overeenkomst verhinderd die niet is toe te rekenen aan leverancier. Hieronder dient in ieder geval te worden begrepen: gehele of gedeeltelijke werkstaking, ziekte en ongevallen van de bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken personen, brand, storing aan en verlies van apparatuur of hulpmiddelen.
2. Tijdens overmacht wordt de verplichting van leverancier tot uitvoering van de overeenkomst opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan vier weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien leverancier bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichting heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk kan voldoen, is deze gerechtigd door haar gepresteerde c.q. te presteren deel afzonderlijk aan wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

1. De leverancier is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
– overmacht, zoals in artikel 10 is omschreven
– daden en nalatigheden van leverancier, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld
2. De leverancier zal nimmer gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van de wederpartij te vergoeden.

Artikel 12: Geschillen

1. Alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst zullen voor zover wettelijk is toegestaan voor de Burgerlijke Rechter van de statutaire vestigingsplaats van leverancier, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt.