Veiligheidsinformatieblad DC Design Beton B.V.

DC Design Beton B.V.. Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 Product: Microcement/Microbeton/Porcelane

1. Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming Productidentificatie

Microcement/Microbeton/Porcelane

Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevante geïdentificeerde gebruiken: Product van bouwchemie

Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma:

DC Design Beton B.V.

Telefoon: +31 85 8771568
e-mail adres: info@designbeton.nl

Telefoonnummer voor noodgevallen

International emergency number: Telefoon: +31 610 933110

2. Identificatie van de gevaren

Etiketteringselementen

Conform Richtlijn 67/548/EEG resp. 1999/45/EG

Richtlijn 1999/45/EG (‘Preparatenrichtlijn’)

Gevarensymbo(o)l(en)
Xi Irriterend.

Contactadres:
DC Design Beton B.V.

Einsteinstraat 15

6902 PB Zevenaar The Netherlands

Designbeton Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 Product:Microcement/Microbeton/Porcelane

R-zin(nen)

R37/38 Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid. R41 Gevaar voor ernstig oogletsel.

S-zin(nen)
S2 Buiten bereik van kinderen bewaren.
S22 Stof niet inademen.
S24/25 Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
S26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

S28.1 Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.

S27 Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
S37/39 Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

S46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Het product is volgens de EU-richtlijnen ingedeeld en geëtiketteerd.

Indeling van de stof of het mengsel

Conform Richtlijn 67/548/EEG resp. 1999/45/EG

Mogelijke gevaren:
Gevaar voor ernstig oogletsel.
Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid.

Andere gevaren

Overeenkomstig de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Andere gevaren (GHS):
Indien van toepassing wordt in deze rubriek informatie verstrekt over andere gevaren die niet tot een indeling leiden, maar die kan bijdragen tot de algemene gevaren van de stof of het mengsel.

DC Design Beton B.V. Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 Product:Microcement/Microbeton/Porcelane

3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen Mengsels

Chemische omschrijving gemodificeerd kalkcementmortel

Gevaarlijke inhoudstoffen conform Richtlijn 1999/45/EG

kalkcement, wit < 2ppm Cr Vl
gehalte (W/W): >= 60 % – <= 100 %

EG-nummer: 266-043-4 Gevarensymbo(o)l(en): XI

calciumoxide

R-zin(nen): 37/38, 41

gehalte (W/W): >= 0 % – <= 20 % CAS-nummer: 1305-78-8 EG-nummer: 215-138-9 Gevarensymbo(o)l(en): Xi R-zin(nen): 38, 41

Indien in deze rubriek gevaarlijke inhoudsstoffen worden vermeld, met inbegrip van de gevaarsindicatie, de gevarensymbolen, de R-zinnen en de gevaarsaanduiding, is de volledige tekst te vinden in rubriek 12.

DesignbetonVeiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 Product:Microcement/Microbeton

4. Eerste hulp maatregelen
Beschrijving van de eerste hulp maatregelen

Helpers moeten aan eigen bescherming denken. Verontreinigde kleding verwijderen.

Na inademen:
Na inademen van stof: Rust, frisse lucht. Bij klachten: Arts raadplegen.

Na huidcontact:
Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep. In geen geval oplosmiddelen gebruiken. Indien irriterende effecten optreden dokter raadplegen.

Na contact met de ogen:
15 minuten met opengesperde oogleden d.m.v. stromend water grondig spoelen, door oogarts laten controleren

Na inslikken:
Direct de mond spoelen en rijkelijk water drinken, doktershulp vragen. Braken enkel uitlokken wanneer dit door een antigif centrum of een arts wordt opgedragen.

Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen: oogirritatie, huidirritatie, slijmvlies irritatie.

Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Behandeling: behandeling van de symptomen (verwijderen van de verontreinigende stof, controle van vitale functies), geen specifiek tegengif bekend.

DC Design Beton B.V.  Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 Product:Microcement/Microbeton

5. Brandbestrijdingsmaatregelen

Blusmiddelen

Aanvullende aanwijzingen:
Product op zich is niet ontvlambaar. Enkel het verpakkingsmateriaal kan vuur vatten. De algemeen beschikbare vuurbestrijdingsmiddelen worden als voldoende beschouwd.

Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt.

Product is niet brandbaar of ontplofbaar. Geen bijzondere gevaren bekend.

Advies voor brandweerlieden

Verdere gegevens:
Het product zelf brandt niet; blusmaatregelen afstemmen op de omgevingsbrand. Gevaar hangt van de brandende stoffen en de brandomstandigheden af. Brandresten en gecontamineerd bluswater overeenkomstig plaatselijke overheidsvoorschriften als afval behandelen.

 1. Maatregelen bij onopzettelijk vrijkomen van de stof of het preparaat
  Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
  Vorming van stof vermijden. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Persoonlijke beschermende kleding gebruiken.

De bij omgang met chemische bouwstoffen gebruikelijke voorzorgsmaatregelen dienen in acht te worden genomen.
Milieuvoorzorgsmaatregelen
Geen bijzondere maatregelen vereist.
Decocement Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 Product:Microcement/Microbeton/Porcelane

 

 1. Hantering en opslag
  Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
  Vorming van stof vermijden. Het cement in dit product reageert alkalisch met water/vocht, wat tot ernstige irritatie van de huid of van de slijmvliezen kan veroorzaken. Het vocht van de huid of van het slijmvlies volstaat voor deze reactie. Daarom vermijdt men best langer direct contact met het droge product. Inademing van stoffen vermijden. Huidcontact vermijden. Bij het legen van zakken in machines met de wind mee werken en de vrije val zo gering mogelijk houden. Bij het overstorten van grotere hoeveelheden zonder afzuiginrichting: adembescherming gebruiken.
  Brand- en explosiebescherming: Geen bijzondere maatregelen vereist.
  Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
  Geschikte materialen: hoge dichtheid polyetheen (HDPE) Polyprop (PP) volstaat voor opslag tot 1 jaar.
  Verdere gegevens m.b.t. de opslagvoorwaarden: Emmers goed gesloten op een droge plaats bewaren.
  Specifiek eindgebruik
  Voor het (de) relevant geïdentificeerde gebruik(en) in rubriek 1, moet met het advies in rubriek 7 rekening gehouden worden.
 1. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming Controleparameters

65997-15-1: cement, hydraulisch cement, chemicaliën
TGG waarde (8 uren) 10 mg/m3 (MAC (NL))

1305-78-8: Calcium oxide (CaO)
TGG waarde (8 uren) 2 mg/m3 (MAC (NL))

KTG waarde (15 minuten) 5 mg/m3 (MAC (NL))

Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Persoonlijke veiligheidsuitrusting

Adembescherming:
Adembescherming bij vorming van stof. (Deeltjesfilter EN 143 type P1)

Handbescherming:
Met nitril gecoate katoenen handschoenen (bv. EN 388, 374)

Oogbescherming:
Goed gesloten veiligheidsbril (korfbril) (EN 166)

Lichaamsbescherming:
Lichaamsbescherming in functie van handeling en blootstelling kiezen: lichte veiligheidskleding

Algemene beschermings- en hygiëne maatregelen
Aanraking met huid, ogen, kleding vermijden. Inademing van stoffen vermijden. Om vuilopname bij de omgang te voorkomen, moeten gesloten werkkleding en werkhandschoenen gebruikt worden. De bij omgang met chemische bouwstoffen gebruikelijke voorzorgsmaatregelen dienen in acht te worden genomen. Niet eten, drinken of roken tijdens verwerking. Voor pauzes en bij werkbeëindiging handen en/of gezicht wassen. Na het werk huid reinigen en verzorgen. Handschoenen moeten regelmatig en voor gebruikt gecontroleerd worden.

 

DC Design Beton B.V.  Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 Product:Microcement/Microbeton/Porcelane

6. Fysische en chemische eigenschappen
Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Bestanddelen met op de werkplek te controleren grenswaarden

Vorm: Kleur: Reuk: pH-waarde:

Ontbrandbaarheid: Oplosbaarheid in water:

Thermische ontleding:

Overige informatie

partikels
wit
reukloos
ca.12-13
(20 °C) niet ontvlambaar

(20 °C)
Geen ontleding,wanneer de voorschriften/aanwijzingen voor opslag en gebruik in acht worden genomen.

Stortgewicht: Mengbaarheid met water:

ca. 1600-2000 kg/m3

(Volumetrische verdeling)

Overige informatie:
Indien nodig, is de informatie betreffende andere fysische en chemische parameters in deze rubriek vermeld.

 

DC Design Beton B.V.  Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 Product:Microcement/Microbeton/Porcelane

7. Stabiliteit en reactiviteit

Reactiviteit

Geen gevaarlijke reactie, wanneer de voorschriften/aanwijzingen voor opslag en gebruik in acht worden genomen.

Metaalcorrosie: Niet corrosief op metaal.

Chemische stabiliteit

Het product is stabiel, wanneer de voorschriften/richtlijnen voor opslag en gebruik in acht genomen worden.

Mogelijke gevaarlijke reacties

Het product is stabiel, wanneer de voorschriften/richtlijnen voor opslag en gebruik in acht genomen worden.

Te vermijden omstandigheden

Zie rubriek 7 van het VIB – Hantering en opslag.

Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden stoffen:  sterke zuren

Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen gevaarlijke ontledingsproducten, wanneer de voorschriften/aanwijzing bij opslag en behandeling in acht worden genomen

11. Toxicologische informatie Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit

Evaluatie van de acute toxiciteit:
Na eenmalige orale opname praktisch niet toxisch. Bij eenmalige aanraking met de huid praktisch niet toxisch Inademen van stof kan een acuut risico inhouden.

Irriterende werking

Evaluatie irritatie:
Kan irriterend zijn voor de luchtwegen. Irriterend bij huidcontact. Kan ernstig oogletsel veroorzaken. Het product is niet onderzocht. De beoordeling is van producten met soortgelijke structuur of samenstelling afgeleid.

Ademhalings-/huidsensibilisering

Evaluatie sensibilisering:

Het chromaatgehalte in dit product werd gereduceerd. Zolang de aangegeven houdbaarheid niet is overschreden, is een sensibiliserende werking door het chromaat weinig waarschijnlijk.

Kiemcelmutageniteit

Beoordeling mutageniteit:
De chemische structuur geeft geen bijzondere verdachtmaking van dergelijke werking. Het product werd niet onderzocht. De informatie is afgeleid van de eigenschappen van de afzonderlijke componenten.

Carcinogeniteit

Beoordeling carcinogeniteit:
Uit het totaal van de beschikbare informatie blijken geen aanwijzingen van carcinogene werking.

Voortplantingstoxiciteit

Beoordeling reproductieve toxiciteit:
De chemische structuur suggereert niet een dergelijk effect. Het product werd niet onderzocht. De informatie is afgeleid van de eigenschappen van de afzonderlijke componenten.

Ontwikkelingstoxiciteit

Beoordeling teratogeniteit:
De chemische structuur suggereert niet een dergelijk effect. Het product werd niet onderzocht. De informatie is afgeleid van de eigenschappen van de afzonderlijke componenten.

Toxiciteit bij herhaalde dosis en specifieke orgaantoxiciteit (herhaaldelijke blootstelling)

Evaluatie over toxiciteit bij herhaaldelijke toediening:
Ook bij herhaalde opname staat de lokaal irriterende werking op de voorgrond. Het product werd niet onderzocht. De informatie is afgeleid van de eigenschappen van de afzonderlijke componenten.

Andere aanwijzingen over toxiciteit

Bij juiste omgang en bij gebruik conform de voorschriften veroorzaakt het product volgens onze ervaringen en informatie geen schadelijke effecten op de gezondheid. Het product is niet onderzocht. De beoordeling m.b.t. de toxicologie werd uit producten met soortgelijke structuur of samenstelling afgeleid.

8. Ecologische informatie Toxiciteit

Evaluatie aquatische toxiciteit:
Met grote waarschijnlijkheid onschadelijk voor waterorganismen. Het product leidt tot hogere pH-waarden.

9. Instructies voor verwijdering Afvalverwerkingsmethoden

De nationale en lokale wettelijke voorschriften moeten in acht worden genomen. Residuen moeten als de stof/het product worden verwijderd.

Ongereinigde verpakking:
Volledig geleegde verpakkingen komen voor recycling in aanmerking.

10. Informatie met betrekking tot het vervoer Landtransport

Geen gevarengoed in de zin van de transportvoorschriften

Designbeton veiligheidsblad:

Binnenvaarttransport

ADN

Zeetransport

IMDG
Geen gevarengoed in de zin van de transportvoorschriften

Luchttransport

IATA/ICAO
Geen gevarengoed in de zin van de transportvoorschriften

11. Wettelijk verplichte informatie

Geen gevarengoed in de zin van de transportvoorschriften

Sea transport

IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

Air transport

IATA/ICAO
Not classified as a dangerous good under transport regulations

Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Indien nog andere wettelijke voorschriften van toepassing zijn die niet elders in dit veiligheidsinformatieblad zijn vermeld, dan is het in deze subrubriek beschreven.

12. Overige informatie

Integrale tekst van de indelingen, met inbegrip van de gevaarsindicatie, de gevarensymbolen, de R-zinnen en de gevaar aanduidingen, indien vermeld in rubriek 2 of 3:
Xi Irriterend.
37/38 Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid.

41 Gevaar voor ernstig oogletsel. 38 Irriterend voor de huid.

De gegevens in dit veiligheid informatieblad zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en beschrijven het product met het oog op veiligheidsvereisten. De gegevens zijn op geen enkele wijze als beschrijving van de gesteldheid en/of kwaliteit van het product (productspecificatie) te beschouwen. Een overeengekomen kwaliteit, noch de geschiktheid van het product voor een bepaalde toepassing kan uit onze gegevens in het veiligheidsinformatieblad worden afgeleid. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van ons product om zeker te stellen dat eventuele eigendomsrechten en bestaande wet- en regelgeving in acht worden genomen.